دولت افغانستان مفاد توافقنامه صلح با طالبان را تایید کرد