اعلام حمایت عربستان سعودی از مصر و سودان در قضیه تنش آبی با ش