پاره ای از سخنان گهر بار امام زمان(عج)
موقعیت شما: اخبار»اخبار فرهنگی و مهدوی»پاره ای از سخنان گهر بار امام زمان(عج)

پاره ای از سخنان گهر بار امام زمان(عج)

پنجشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۲ ساعت ۰۹:۰۵
امتیاز این گزینه
(21 آرا)

نفع بردن از من در زمان غيبتم مانند نفع بردن از خورشيد هنگام پنهان شدنش در پشت ابرهاست و همانا من ايمنی بخش اهل زمين هستم ، همچنانکه ستارگان ايمنی بخش اهل آسمانند .(بحار الأنوار ، ج 53، ص 181.)
تصرف کردن در مال ديگری بدون اجازه صاحبش جايز نيست .

(وسائل الشيعة ، ج 17، ص 309.)
من ذخيره خدا در روی زمين و انتقام گيرنده از دشمنان او هستم .

(تفسير نور الثقلين ، ج 2 ، ص 392.)
ملعون است ، ملعون است کسی که نماز مغربش را به تأخير بيندازد ، تا زمانی که ستارگان آسمان پديدار شوند .

(بحار الأنوار ، ج 52، ص 15.)
هيچ چيز مانند نماز بينی شيطان را به خاک نمی مالد ، پس نماز بگزار و بيني شيطان را به خاک بمال .

(بحار الأنوار ، ج 53، ص 182.)
ملعون است ، ملعون است ، کسی که نماز صبحش را به تأخير بيندارد ، تا زمانی که ستارگان آسمان محو شوند .

(بحارالأنوار ، ج 52، ص 16.)
هر يک از پدرانم بيعت يکی از طاغوتهای زمان به گردنشان بود ، ولی من در حالي قيام خواهم کرد که بيعت هيچ طاغوتی به گردنم نباشد .

(بحار الأنوار ، ج 53، ص 181.)
من آخرين جانشين پيامبر هستم ، و به وسيله من است که خداوند بال را از خاندان و شيعيانم دور می سازد.

(بحار الأنوار ، ج 52، ص 30.)
هر کس در اجرای اوامر خداوند کوشا باشد ، خدا نيز وی را در دستيابی به حاجتش ياری می کند .

(بحار الأنوار ، ج 51، ص 331.)
سنت تخلف ناپذير خداوند بر اين است که حق را به فرجام برساند و باطل را . نابود کند ، و او بر آنچه بيان نمودم گواه است .

(بحار الأنوار ، ج 53، ص 193.)
برای زود فرارسيدن فرج ( و ظهور ما ) زياد دعا کنيد ، که آن همان فرج و گشايش شماست .

(کمال الدين للصدوق ، ج 2 ، ص 485.)
اگر خواستار رشد و کمال معنوی باشی هدايت می شوی ، و اگر طلب کنی می يابی .

(بحار الأنوار ، ج 51، ص 339.)
ما در رعايت حال شما کوتاهی نمی کنيم و ياد شما را از خطر نبرده ايم ، که اگر جز اين بود گرفتاريها به شما روی می آورد و دشمنان شما را ريشه کن می کردند . پس از خدا بترسيد و ما را پشتيبانی کنيد .

(بحار الأنوار ، ج 53، ص 175.)
و اما در پيشامدها و مسايل جديد به راويان حديث ما مراجعه کنيد ، زيرا که آنان حجت من بر شما هستند و من حجت خدا بر آنان هستم .

(بحار الأنوار ، ج 53، ص 181.)
اگر از خداوند ( صاحب عرت و جلال ) طلب آمرزش کنی ، خداوند تو را می آمرزد .

(بحار الأنوار ، ج 51، ص 329.)
همانا خدايتعالی مردم را بيهوده نيافريده و بدون تکليف و جزا رهايشان نکرده است .

(الغيبة للشيخ الطوسی ، ص 174.)
هر يک از شما بايد به آنچه که او را به محبت ما نزديک می سازد عمل کند ، و از آنچه که مورد پسند ما نيست و ما را خشمناک می سازد دوری جويد .

(الإحتجاج للطبرسی ، ج 2 ، ص 324.)
خداوندا ! وعده ای را که به من داداه ای ، برآورده کن و امر قيام مرا تمام فرما . قدمهايم را ثابت بدار و در سايه قيام من ، جهان را پر از عدل و داد کن .

(بحار الأنوار ، ج 51، ص 13.)
شهادت می دهم که معبودی جز خدای يکتا نيست و ملائکه آسمان و صاحبان علم نيز شهادت می دهند ، آن خدايی که به عدل و داد قيام می کند ، نيست خدايی جز او که مقتدر و حکيم می باشد ، و همانا دين نزد خدا اسلام است .

(بحار الأنوار ، ج 51، ص 16.)
ايمان خداوند عز و جل و بندگانش قرابت و خويشاوندی تيست ، و هر کس که مرا انکار کند از من نيست .

(الغيبة للشيخ الطوسی ، ص 176.)
پناه به خدا می برم از نابينايی بعد از روشن بينی ، و گمراهی بعد از هدايت ، و از اعمال ناشايسته و اتنه های نابود کننده .

(بحار الأنوار ، ج 53، ص 190.)
شيعيان ما هنگامی به فرجام نيک و زيبای خداوند ميرسند که از گناهانی که نهي شده اند ، احتراز نمايند .

(بحار الأنوار ، ج 53، ص 177.)
کفايت در کارها و عنايت و سرپرستی در همه امور را تنها از خدايتعالی خواهانم .

(بحار الأنوار ، ج 25، ص 183.)
قلبهای ما جايگاه مشيت الهی است ، پس هر گاه او بخواهد ما هم می خواهيم .

(بحار الأنوار ، ج 52، ص 51.)
اگر نبود که ما دوستار صلاح شما هستيم و به شما لطف و مرحمت داريم ، همانا به شما توجه والتفات نمی کرديم .

(بحار الأنوار ، ج 53، ص 179.)
من مهدی هستم ، منم قيام گر زمان ، منم آنکه زمين را آکنده از عدل می سازد ، آنچنان که از ستم پر شده بود .

(بحار الأنوار ، ج 52، ص 2 .)
ستمکاران پنداشتند که حجت خدا نابود شدنی است ، در حالی که اگر به ما اجازه سخن گفتن داده می شد ، شک و ترديد از ميان برداشته می شد .

(بحار الأنوار ، ج 51، ص 4 .)
من صاحب حقم ... علامت ظهورم زياد شدن آشوب ها و فتنه هاست .

(بحار الأنوار ، ج 51، ص 320.)
علم و دانش ما به خبرهای شما احاطه دارد و چيزی از اخبار شما بر ما پوشيده نمی ماند .

(بحار الأنوار ، ج 53، ص 175.)
دين از آن محمد (ص ) و عدايت از آن علی امير المؤمنين (ع ) است ، زيرا عدايت مال اوست و در نسل او می ماند تا روز قيامت .

(بحار الأنوار ، ج 53، ص 160.)
کسی که نسبت به ما ظلم ورزد ، از جمله ستمکارانی است که مشمول لعنت خدا است ، چرا که خدا فرموده است : " آگاه باشيد که لعنت خدا بر ستمکاران است " .

(بحار الأنوار ، ج 53، ص 182.)
من و تمامی پدرانم ... بندگان خداوند عز و جل هستيم .

(بحار الأنوار ، ج 25، ص 267.)
سجده شکر از لازم ترين و واجب ترين مستحبات است .

(بحار الأنوار ، ج 53، ص 161.)
هر گاه خداوند به ما اجازه دهتد که سخن بگوييم ، حق ظاهر خواهد شد و باطل سست و ضعيف شده و از ميان شما خواهد رفت .

(بحار الأنوار ، ج 25، ص 183.)
دختر رسول خدا (ص ) برای من سرمشق و اسوه ای نيکوست .

(بحار الأنوار ، ج 53، ص 180.)
زمان ظهور و فرج ما با خداست ، و تعيين کنندگان وقت ظهور ، دروغگويانند .

(بحار الأنوار ، ج 53، ص 181.)
از خدا بترسيد و تسليم ما شويد و کارها را به ما واگذاريد ، برماست که شما را از سرچشمه سيراب برگردانيم ، چنان که بردن شما به سرچشمه از ما بود ، در پی کشف آنچه از شما پوشيده شده نرويد و مقصد خود را با دوستی ما بر اساس راهی که روشن است به طرف ما قرار دهيد .

(بحار الأنوار ، ج 53، ص 179.)
ظهوری نيست مگر به اجازه خداوند متعال ، و آن هم پس از زمان طولانی و قساوت دلها و فراگير شدن رمين از جور و ستم

(الإحتجاج للطبرسی ، ج 2 ، ص 478.)
آگاه باشيد به زودی کسانی ادعای مشاهده مرا خواهند کرد . آگاه باشيد هر کس قبل از " خروج سفيانی " و شنيدن ای آسمانی ، ادعای مشاهده مرا کند دروغگو و افترا زننده است حرکت و نيرويی جز به خدای بزرگ نيست .

(الإحتجاج للطبرسی ، ج 2 ، ص 478.)
من باقيمانده از آدم و ذخيره نوح و برگزيده از ابراهيم و خلاصه محمد ( درود خدا بر همگی آنان باد ) هستم .

(بحار الأنوار ، ج 52، ص 238.)
سيم ، خدمتکار حضرت مهدی عليه السلام گويد : آن حضرت به من فرمود : " آيا تو را در مورد عطسه کردن بشارت دهم ؟ " گفتم : آری . فرمود : " عطسه ، علامت امان از مرگ تا سه روز است . "

(بحار الأنوار ، ج 51، ص 5 .)
حق با ماست و در ميان ماست ، کسی جز ما چنين نگويد مگر آنکه دروغگو و افترا زننده باشد .

(بحار الأنوار ، ج 53، ص 191.)
همانا خداوند متعال ، کسی است که اجسام را آفريده و ارزاق را تقسيم فرموده ، او جسم نيست و در جسمی هم حلول نکرده ، " چيزی مثل او نيست و شنوا و داناست ."

(الغيبة للشيخ الطوسی ، ص 178.)
خداوند با ماست و به جز ذات پروردگار به چيزی نياز نداريم ، و حق با ماست،پس اگر کسانی با ما نباشند ، هرگز در ما شتی ايجاد نمی شود ما دست پرورده های پروردگارمان ، و مردم دست پرورده های ما هستند .

(الغيبة للشيخ الطوسی ، ص 172.)
دانش ، دانش ماست و از کفر کافر ، گزندی بر شما نيست .

(بحار الأنوار ، ج 53، ص 151.)
اگر شيعيان ما - که خداوند آنها را به طاعت و بندگی خويش موفق بدارد - در وفاي به عهد و پيمان الهی اتحاد و اتفاق می داشتند و عهد و پيمان را محترم می شمردند ، سعادت ديدار ما به تأخير نمی افتاد و زودتر به سعادت ديدار ما نائل می شدند .

(الإحتجاج للطبرسی ، ج 2 ، ص 499.)
من از افرادی که می گويند : ما اهل بيت ( مستقلا از پيش خود و بدون دريافت از جانب خداوند ) غيب می دانيم و در سلطنت و آفرينش موجودات با خدا شريکيم ، يا ما را از مقامی که خداوند برای ما پسنديده بالاتر می برند ، از چنين افرادی نزد خدا و رسولش بيزاری می جوييم .

(الإحتجاج للطبرسی ، ج 2 ، ص 487.)
فضيلت دعا و تسبيح بعد از نمازهای واجب در مقايسه با دعا و تسبيح پس از نمازهای مستحبی ، مانند فضيلت واجبات بر مستحبات است .

(الإحتجاج للطبرسی ، ج 2 ، ص 487.)
سجده بر قبر جايز نيست .

(الإحتجاج للطبرسی ، ج 2 ، ص 490.)
وجود من برای اهل زمين سبب امان و آسايش است ، همچنان که ستارگان سبب امان اهل آسمانند .

(بحار الأنوار ، ج 78، ص 380.)
به راستی که مقدرات خداوند متعال مغلوب مشود ، و اراده الهی مردود نگردد ، . چيزی بر توفيق او پيشی نگيرد .

(بحار الأنوار ، ج 53، ص 191.)
اما علت و فلسفه آنچه از دوران غيبت اتفاق افتاده است ، پس خداوند عز و جل در قرآن فرموده است : " ای مؤمنان از يزهايی نپرسيد که اگر آشکار شود ، بدتان آيد . "

(بحار الأنوار ، ج 78، ص 380.)
زمين خالی از محبت خدا نيست ، يا آشکار است و يا نهان .

(کمال الدين للصدوق ، ج 2 ، ص 511.)
هر گاه علم و نشانه ای پنهان شود ، علم ديگری آشکار گردد ، و هر زمان که ستاره اي افول کند ، ستاره ای ديگر طلوع نمايد .

(بحار الأنوار ، ج 53، ص 185.)
بار الها ! توفيق بندگی و دوری از گناه و نيت پاک . شناخت حرام را به ما عطا فرما ، و با هدايت و استقامت در راهت گراميمان بدار .

(المصباح للکفعمی ، ص 281.)

3 نظر

  • لینک نظر سید محمد يكشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۶ نوشته شده توسط سید محمد

    اجر تون با خدا و مبدونید هر کاری که رای امام غریب انجام بدید ایشون هم بهتون کمک میکنن

  • لینک نظر علی آقا چهارشنبه ۰۸ فروردين ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۱۱ نوشته شده توسط علی آقا

    چقدر زیبا....خیلی...ممنون ازتون

  • لینک نظر آنیتا دوشنبه ۱۴ دی ۱۳۹۴ ساعت ۱۹:۲۰ نوشته شده توسط آنیتا

    عاااااااااااااااااااااااااااااااااااالی بود

نوشتن نظر