انعکاس معانی در آینه نامها

انعکاس معانی در آینه نامها

جمعه ۱۲ شهریور ۱۳۹۵ ساعت ۱۲:۵۵
امتیاز این گزینه
(1 رای)

زهرا حبیبیان

امامت گوهر فروزنده ای است که خداوند در میان بشر به ودیعه نهاده است. امام شاکله ای مانند مردمان و روحی فراتر از اندیشه هر انسان دارد از این رو، بر پیروان امامان است تا امام زمان خویش را بشناسند و در راه معرفت او بکوشند بدین ترتیب روح وجان را با آب زلال معرفت از هر چه پلیدی است پاک کنند .اهمیت این مساله تا حدی است که گفته اند که اگر کسی بمیرد و امام زمان خویش را نشناسد مرگش مانند مرگ جاهلیت است. در میان همه امامان امام زمان(ع) خصوصیات ویژه ای دارد چرا که سالهای سال است چون خورشیدی در پس ابر غیبت به هستی نور می بخشد . او به انتظار سالهایی نشسته که در زمین آشوب زده سفره عدالت پهن کند و خوان رحمت بگستراند.

نامهای امام زمان(ع) آینه انوار وجودی آن حضرت هستند. هر نام به نکته ای بدیع اشاره می کند و معنایی تازه به ارمغان می آورد و در صدف نامها معانی درخشنده و کمیاب به انتظار صیادانی نشسته اند که در قلب خویش به دنبال تصویری روشن از امام می گردند.

الف) اباصالح (1) اثبات کننده حق (محقق کل حق) (2) امام محفوظ از آسیب دشمن (الامام المامون) (3) پانقلابی (الثائر) (4)

ب) بقیة الله (5) بهار مردم (ربیع الانام) (6) بیناکننده نابینایی (تجلی العمی) (7)

پ) پرچم برافراشته (العلم المنصوب) (8) پرچم هدایت (علم الهدی) (9)

ت) ترجمان کتاب خدا (ترجمان کتاب الله) (10) تلاوت کننده قرآن (تالی کتاب الله) (11)

ج) جانشین پیشینیان(خلف السلف) (12) جانشین پدران خود (خلیفة آبائه) (13) جانشین خدا (خلیفة الله) (14) جمع کننده سخنان مردم بر تقوی (جامع الکلمة علی التقوی) (15)

ح) حاکم و حافظ دین خدا (دیان دین الله) (16) حافظ اسرار پروردگار جهانیان (حافظ اسرار رب العالمین) (17) حجت خدا (حجة الله) (18) حجت معبود (حجة المعبود) (19) حجت آشکار خدا (حجة الله التی لاتخفی) (20) حجت خدا در آسمان و زمین (حجة الله علی من فی الارض و السماء) (21) حق ثابت (الحق الثابت) (22)

خ) خونخواه شهید کربلا (الطالب بدم المقتول بکربلاء) (23) خورشیدتاریکیها (شمس الظلام) (24)

د) درگاه خدا (باب الله) (25) دعوت کننده به حق (داعی الله) (26)

ذ) ذخیره شده برای احیای واجبات و مستحبات (المدخرلتجدیدالفرائض و السنن) (27) ذلیل کننده دشمنان (مذل الاعداء) (28)

ر) راه خداکه هر کس جز آن بپیماید هلاک می شود (سبیل الله الذی من سلک غیره هلک) ()29 ریشه کن کننده دشمنان، گمراهان و کافران (مستاصل اهل العناد والتضلیل والالحاد) (30) روی خدا (وجه الله) (31) روشنی بخش تاریکیها (مجلی الظلمة) (32)

ز) زنده ای که تا نابودی کفر و طاغوت نمی میرد (حی لایموت حتی یبطل الجبت والطاغوت) (33) زنده کننده معارف دین و اهل آن (محیی معالم الدین واهله) (34) زندگی بخش اهل ایمان (محیی المؤمنین) (35)

س) سخن پسندیده (کلمة المحمود) (36) سیاستمدار دین (دیان دینه) (37)

ش) شادی بخش روزگار(نضرة الایام) (38) شمشیرکشیده(السیف الشاهر) (39) شکاف دهنده فرق ظالمان (فلاق الهام) (40)

ص) صاحب زمان (صاحب الزمان) (41) صاحب روز پیروزی (صاحب یوم الفتح) (42) صاحب شمشیر قدرت (صاحب الصمصام) (43)

ع) عالمی که علمش را کرانه نیست (العالم الذی علمه لایبید) (44) عدل مشهور (العدل المشتهر) (45) عزت بخش دوستان (معز الاولیاء) (46)

ف) فرزند آیات (ابن الایات) (47) فرزند احمد (ابن احمد) (48) فرزند برهانهای واضح (ابن البراهین الواضحات) (49) فرزند دلیلهای آشکار (ابن الدلائل المشهودة) (50) فرزند پرچمهای برافراشته (ابن الاعلام اللائحه) (51) فرزند ماه درخشان (ابن البدر المنیرة) (52) فرزند چراغهای روشن (ابن السراج المضیئه) (53) فرزند عترت پاک (ابن العترة الطاهرة) (54) فرزند خبری بس بزرگ (ابن النباء العظیم) (55) فرزند معجزات (ابن المعجزات الموجودة) (56) فرزند جوانمردان و بزرگان (ابن الخضارمة المنتجبین) (57) فرزندمهتران (ابن الغطارفة الانجبین) (58) فرزند مردان پاک (ابن الاطائب المطهرین) (59) فرزند راههای راست (ابن الصراط المستقیم) (60) فرزند نعمتهای فراوان (ابن النعم السابغات) (61) فرزند رؤسای باکرامت (ابن القماقمة الاکرمین) (62) فرزند یس و ذاریات (ابن یس والذاریات) (63) فرزند سنتهای مشهور (ابن السنن المشهورة) (64) فرزند ستارگان درخشان (ابن الانجم الزاهرة) (65) فرزند اشیای نورانی آسمان (ابن الشهب الثاقبة) (66) فرزند دانشهای کامل (ابن العلوم الکاملة) (67) فرزندنشانه ها(ابن المعالم الماثورة) (68)

ق) قائم منتظر (قائم المنتظر) (69)

ک) کشتی نجات (سفینة النجاة) (70)

گ) گشاینده گره ها (فاتق کل رتق) (71) گنجینه علوم (خازن کل علم) (72) گوینده حکمت و راستی (الناطق بالحکمة والصدق) (73)

م) م ح م د (74) ماه تابان (القمرالزاهر) (75) ماه کامل ایمان (بدرالتمام) (76) مایه اتصال زمین و آسمان (السبب المتصل بین الارض و السماء) (77) محوکننده دشمنی و عناد در زمین (حاصد فروغ الغی و الشقاق) (78) مظهر آیات خدا (ربانی آیاته) (79) مشعل هدایت (علم الهدی) (80) مشاهده کننده درخت طوبی و سدره منتهی(ناظر شجره طوبی و سدرة المنتهی) (81) معدن علوم وحی و نبوت (معدن العلوم النبویة) (82) مولای پندآموز (الولی الناصح) (83) مهیا شده برای برکندن ظلم و ستم (المعدلقطع دابرالظلمة) (84) میثاق خداوند (میثاق الله) (85) مهدی (المهدی) (86)

ن) نابودکننده اندیشه های باطل و هواهای نفسانی (طامس آثارالزیغ و الاهواء) (87) نابودکننده اهل فسق (مبید اهل الفسوق) (88) نابودکننده سرکشان عالم (مبید القباة و المردة) (89) نور خاموش نشدنی (نورالله الذی لایطفی) (90) نور درخشان (النورالباهر) (91) نور دیدگان مردم (نور ابصار الوری) (92) نظام دین (نظام الدین) (93)

و) وارث انبیا (وارث الانبیاء) (94) وصی اوصیای پیشین (وصی الاوصیاءالماضیین) (95) وعده خداوند (وعدالله) (96) ولی خداوند (ولی الله) (97) ویران کننده سازمانهای شرک و نفاق (هادم ابنیة الشرک و النفاق) (98)

ه) هلاک کننده کافران ( مبیر الکافرین) (99)

پی نوشتها:
1. اباصالح
2. قمی ، حاج شیخ عباس، مفاتیح الجنان، زیارت حضرت صاحب الامر7، ص 962
3. همان، ص 957
4. همان، ص 959
5. همان، ص 965
6. همان، ص 970
7. همان، ص 960
8. همان، ص 957
9. همان، ص 971
10. همان، ص 956
11. همان جا
12. همان، ص 969
13. همان، ص 961
14. همان جا
15. همان، دعای ندبه ، ص 981
16. همان، زیارت حضرت صاحب الامر7، ص 956
17. همان، ص 961
18. همان، ص 957
19. همان، ص 969
20. همان، ص 962
21. همان جا
22. همان جا
23. همان، دعای ندبه ، ص 981
24. همان، زیارت حضرت صاحب الامر7، ص 969
25. همان، ص 962
26. همان، ص 956
27. مفاتیح، دعای ندبه ، ص 981
28. مفاتیح، زیارت صاحب الامر7، ص 969
29. همان، ص 962
30. همان، ص 981
31. همان جا
32. همان، ص 959
33. همان، ص 966
34. همان، ص 981
35. همان جا
36. همان، زیارت صاحب الامر7 ، ص 969
37. همان، ص 956
38. همان، ص 970
39. همان، ص 981
40. همان، ص 970
41. همان، ص 974
42. همان، ص 981
43. همان، ص 970
44. همان، ص 969
45. همان جا
46. همان جا
47. همان، دعای ندبه ، ص 983
48. همان جا
49. همان جا
50. همان، ص 982
51. همان، ص 983
52. همان، ص 982
53. همان جا
54. همان، زیارت صاحب الامر7 ، ص 962
55. همان، دعای ندبه ، ص 982
56. همان جا
57. همان جا
58. همان جا
59. همان، ص 983
60. همان، ص 982
61. همان، ص 983
62. همان، ص 982
63. همان، ص 983
64. همان، ص 982
65. همان جا
66. همان جا
67. همان جا
68. همان جا
69. همان، ص 969
70. همان، زیارت حضرت صاحب الامر7، ص 960
71. همان، ص 962
72. همان، ص 963
73. همان، ص 960
74. م ح م د
75. همان، ص 969
76. همان جا
77. همان، دعای ندبه، ص 981
78. همان جا
79. ربانی آیاته
80. همان، زیارت حضرت صاحب الامر7، ص 971
81. همان، ص 962
82. همان جا
83. همان، ص 960
84. همان، دعای ندبه، ص 980
85. همان، ص 957
86. همان، ص 970
87. همان، ص 981
88. همان جا
89. همان جا
90.همان،زیارت حضرت صاحب الزمان(ع)، ص 962
91. همان، ص 960
92. همان جا
93. همان، ص 963
94. همان، ص 969
95. همان، ص 961
96. همان، 971
97. ولی الله
98. همان، دعای ندبه ، ص 981
99. همان، ص 969

نوشتن نظر