موعود هزاره‌ها: منجی در اساطیر اقوام
موقعیت شما: موعود»اخبار»اخبار فرهنگی و مهدوی»موعود هزاره‌ها: منجی در اساطیر اقوام

موعود هزاره‌ها: منجی در اساطیر اقوام

دوشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۰۶:۴۹
امتیاز این گزینه
(0 آرا)

اگر در تاریخ ملل مختلف جهان توجه کنیم، خواهیم دید که تمام افراد جهان، پیرو هر دین و دستوری که باشند، منتظر یک مصلح جهانی هستند تا در زمانی که ظلم و ستم تمام دنیا را فرا گرفته است، با ظهور خود مردم را نجات دهد.

در میان افسانه ها و اساطیر اقوام و ملل مختلف هم چنین اندیشه ای به خوبی پیداست. ﻣﺜﻼً ژرمنها ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻓﺎتحی از ﻃﻮایف آﻧﺎن ﻗﻴﺎم می نماید و ﻧﮋاد ژرﻣﻦ را در ﺟﻬﺎن ﺑﺮﺗﺮی می بخشد.

ﻧﮋاد اﺳﻼو ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎور ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ از ﻣﺸﺮق زﻣﻴﻦ، ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﺑﺮ می ﺧﻴﺰد و ﺗﻤﺎم ﻗﺒﺎﻳﻞ اﺳﻼو را ﻣﺘّﺤﺪ می ﺳﺎزد و ﺑﺮ دﻧﻴﺎ ﻣﺴﻠّﻂ می ﮔﺮداﻧﺪ.

اﻫﺎلی ﻳﻮﮔﺴﻼوی، ﺻﺮﺑﺴﺘﺎن ﻧﻴﺰ در ﺳﺮودﻫﺎی ﺣﻤﺎسی ﺧﻮد از شخصی ﺑﻪ ﻧﺎم «ﻣﺎرﻛﻮ کرالیه وﻳﭻ» ﻧﺎم می ﺑﺮﻧﺪ و اﻧﺘﻈﺎر ﻇﻬﻮر وی را دارﻧﺪ.(1)
ﺳﺎﻛﻨﺎن ﺟﺰاﻳﺮ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن از دﻳﺮﺑﺎز ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻇﻬﻮر «آرﺗﻮر» هستند ﻛﻪ در ﺟﺰﻳﺮه «آواﻟﻮن» ﺳﻜﻮﻧﺖ دارد. ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻋﻘﻴﺪه آنها، آرتور روزی ﻇﺎﻫﺮ می شود و ﻧﮋاد «ﺳﺎﻛﺴﻮن»را در دﻧﻴﺎ ﻏﺎﻟﺐ می گرداﻧﺪ و ﺳﻴﺎدت ﺟﻬﺎن، ﻧﺼﻴﺐ آنها می گردد.(2)

ﺑﻮﻣﻴﺎن ﺟﺰﻳﺮه ﻫﺎوایی ﻧﻴﺰ در اﻓﺴﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد از ﭘﻬﻠﻮانی اﺳﻄﻮره ای ﺑﻪ ﻧﺎم «رواو» ﻳﺎد می کنند. وی ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻓﺴﺎﻧﻪ ﻫﺎ، روزی ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﺎﮔﻬﺎنی ﺳﻮار ﺑﺮ زورق، در دل درﻳﺎ ﮔﻢ ﺷﺪ؛ اﻣّﺎ ﭘﻴﺶ از آنکه ﺑﺮود، وﻋﺪه داد ﻛﻪ دوﺑﺎره روزی ﺳﻮار ﺑﺮ ﻳﻚ ﭘﺮﻧﺪه ی ﻏﻮل آﺳﺎ ﺑﺎز خواهد ﮔﺸﺖ.(3)

ﺳﺎﻛﻨﺎن ﺟﺰاﻳﺮ ﻣﻼﻧﺌﻴﺪ، واﻗﻊ در ﺟﻨﻮب «اﻗﻴﺎﻧﻮس آرام»، در اﻳﻦ ﺑﺎره اﻓﺴﺎﻧﻪ ای دارﻧﺪ، مبنی ﺑﺮ اینکه در زﻣﺎن ﻫﺎی دور، ﭘﺎدﺷﺎه ﻳﻚ ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻧﺎﺷﻨﺎس ﻛﻪ آﻣﺮﻳﻜﺎ ﻧﺎم داﺷﺖ، ﺑﻪ دﻳﺪار آنها آﻣﺪه ﺑﻮد. ﻧﺎم اﻳﻦ ﺧﺪا «ﺟﺎن ﻓﺮام» ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ آنها ﻗﻮل داد در روزی از روزﻫﺎ، ﺑﺎ ﭘﻨﺠﺎه ﻫﺰار ﺗﻦ از پیروان آسمانیاش از دهانه ی آﺗﺸﻔﺸﺎن «ﻣﺎزور» ﺑﻴﺮون آﻳﺪ و زندگی فقیرانه ﺑﻮﻣﻴﺎن را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﺪ و ﺑﺮای آنها ﺧﻮشبختی ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن آورد؛ ولی ﺑﻮﻣﻴﺎن می ﮔﻮﻳﻨﺪ اﻳﻦ ﺧﺪا ﻓﻘﻂ در ﺻﻮرتی ﻧﺰد آنها ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺸﺖ ﻛﻪ آنها سنّت ها را زﻧﺪه ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪ و ﺧﺪاﻳﺎن را ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻛﻨﻨﺪ.(4)

پی نوشت‌ها:
1. آیین ﮔﻨﻮسی و ﻣﺎﻧﻮی، اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﭘﻮر، ص 78.
2.  ادﻳﺎن و مکتبهای فلسفی ﻫﻨﺪ، ﺷﺎﻳﮕﺎن، ص 104.
3. اﻧﺘﻈﺎر ﻣﺴﻴﺤﺎ در آیین ﻳﻬﻮد، ﺣﺴﻴﻦ ﺗﻮفیقی، ص 125.
4. او ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ، اﻟﻬﺎمی ـ علی اﻛﺒﺮ ﻣﻬﺪی ﭘﻮر، ص 54.


نوشتن نظر