مصلح آخر الزمان در آئين يهود

مصلح آخر الزمان در آئين يهود

يكشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۱ ساعت ۱۸:۲۷
امتیاز این گزینه
(6 آرا)

تمامي اديان الهي در پاره‌اي از مسائل با يكديگر اشتراك دارند كه از جمله آن اشتراكات اعتقاد به وجود مصلح آخر الزمان مي‌باشد در اين ميان آئين يهود نيز كه در ابتداي ظهورش از سوي خداي تعالي توسط حضرت موسي براي بني اسرائيل آورده شد به مسئله منجي موعود توجه نموده است. با يك نگاه اجمالي به متون ديني يهوديان همچون تورات و تلمود، به دهها آيه بر مي‌خوريم كه به آمدن مصلح تصريح نموده است كه به پاره‌اي از آنها اشاره خواهيم نمود.

بسم الله الرحمن الرحيم
تمامي اديان الهي در پاره‌اي از مسائل با يكديگر اشتراك دارند كه از جمله آن اشتراكات اعتقاد به وجود مصلح آخر الزمان مي‌باشد در اين ميان آئين يهود نيز كه در ابتداي ظهورش از سوي خداي تعالي توسط حضرت موسي براي بني اسرائيل آورده شد به مسئله منجي موعود توجه نموده است. با يك نگاه اجمالي به متون ديني يهوديان همچون تورات و تلمود، به دهها آيه بر مي‌خوريم كه به آمدن مصلح تصريح نموده است كه به پاره‌اي از آنها اشاره خواهيم نمود.

مصلح آخر الزمان در آئين يهود كيست؟
به اعتقاد تمامي انديشمندان يهود مصلح آخر الزمان انساني است همانند ديگر انسانها كه داراي جلوه، و قدرت الهي است و جهان را با نور خويش كه جلوه‌اي از نور خداست روشن خواهد نمود.(1) منجي موعود در آيين يهود با نامهاي متعدّد از جمله: ماشيح (مسيح)(2)، داوود(3) و فرزند داوود(4) ياد شده است.

علائم ظهور منجي موعود در آئين يهود
مسئله منجي موعود در آئين يهود تا آنجا مورد توجّه قرار گرفته است كه حتي به علائم ظهور اين منجي موعود اشاراتي شده است از جمله اين كه:
(در دوره‌اي كه ماشيح فرزند داوود ظهور مي‌كند جوانان به پيران بي احترامي كرده و آنها را خجالت خواهند داد. فرزند از پدر خود حيا نمي‌كند. محل تحصيل و مطالعه به اماكن فساد مبدّل شده؛ دانش دبيران فاسد خواهد گشت و كساني كه از خطا كردن بترسند منفور خواهند بود.(5) دستها به خون و انگشتها به شرارت آلوده است. انصاف از آدميان دور شده و عدالت با آنان فاصله گرفته است. گناهان فزوني گرفته و خطاها بسيار شده است و عليه آنان گواهي مي‌دهد).(6)
در مورد زمان ظهور منجي موعود نيز بايد گفت: كوشش براي محاسبه و يافتن زمان ظهور ماشيح از طرف اكثريت دانشمندان يهود به شدّت تقبيح شده است. زيرا اين محاسبات و پيشگوئيها اميدهايي در دل مردم پديد مي‌آورد كه بعداً به حقيقت نپيوسته باعِث يأس و محروميت مي‌شود. از اين رو چنين اخطار شديدي داريم: (لعنت بر كساني باد كه تاريخ پايان ذلّت اسرائيل و ظهور ماشيح را محاسبه مي‌كنند).(7)

نظريه دوم در اين رابطه تعيين اجمالي زمان ظهور ماشيح است كه بنا به قولي در ماه تيشري و بنا به قول ديگري در ماه نيسان ظهور خواهد كرد.(8)
و نظريه سوم در اين رابطه اين است كه زمان ظهور ماشيح بنابر كردار مردم تغيير خواهد كرد. اين نظريه از اين آيه استنباط شده است: (من خداوند در وقت خودش آن را تسريع خواهم كرد)(9) كه بدين گونه تفسير شده است: اگر ملت اسرائيل، استحقاق آن را داشته باشد نجات ايشان را تسريع خواهم كرد و اگر استحقاق نداشته باشد، در وقت خودش آنها را نجات خواهم داد.(10)
در پاره‌اي موارد ظهور منجي و نجات مردم را متوقف به توبة مردم و انجام اعمال نيك معرّفي كرده است؛ چنانكه آمده است: (ظهور او فقط بسته به توبة مردم و اعمال نيكي است كه انجام دهند).(11)
و در جاي ديگر چنين آمده است: (اگر ملّت اسرائيل فقط يك روز توبه كند بلافاصله (ماشيح) فرزند داوود خواهد آمد).(12)

توجه به انتظار منجي موعود در آيين يهود
يكي ديگر اَز مسائل مورد توجّه در آيين يهود مسئله انتظار منجي موعود است. به عنوان مثال در جايي ا كتاب مقدّس با اشاره به اينكه هميشه و در هر لحظه بايد منتظر ظهور منجي موعود بود و آن را دور ندانست و از آن نااميد نشد آمده است:
(همواره منتظر ظهور او باش، اگر چه (فرارسيدن پايان ذلّت) به تأخير بيفتد با وجود اين در انتظارش باش).(13)
در جاي ديگر چنين آمده است: (هر وقت ببيني كه دولتها باهم به جنگ مي‌پردازند مُنتظر قدوم ماشيح باش).(14)

فوائد ظهور منجي موعود در آئين يهود
در بخشهاي متعدّدي از كتاب مقدّس يهود به فوائد ظهور منجي اشاره شده و جهان پس از ظهور منجي موعود ترسيم شده است. عدالت منجي موعود و فراگير شدن عدالت او در جهان يكي از شاخصترين فوائد ظهور منجي موعود در آيين يهود است. از جمله اينكه در كتاب مقدّس چنين آمده است:
(امّا براي شما كه از اسم من مي‌ترسيد، آفتاب عدالت طلوع خواهد كرد و بر بالهاي وي شفا خواهد بود).(15)
در جاي ديگر نيز با اشاره به حمايت منجي موعود از مظلومين و مستضعفين عالَم چنين آمده است:
(مسكينان را به عدالت داوري خواهد كرد و به جهت مظلومان زمين به راستي حكم خواهد نمود. كمربند كمرش عدالت خواهد بود و كمربند ميانش امانت).(16)
نكته ديگر در مورد عدالت منجي موعود، اين است كه او مأمور به باطن است و بر طبق همان باطن افراد و همان واقعيت موجود حكم مي‌دهد؛ فلذا چنين آمده است كه:
(موافق رؤيت چشم خود داوري نخواهد كرد و بر وفق شنيدن گوشهاي خويش تنبيه نخواهد نمود).(17)
از بين رفتن فساد و جنگ و خونريزي و فراگير شدن سلامتي و امنيت نيز ديگر شاخص زندگي پس از ظهور منجي است؛ همچنانكه آمده است:
(و امتي بر امت ديگر شمشير نخواهد كشيد و بار ديگر جنگ را نخواهد آموخت).(18)
و در جاي ديگر است كه:
(و كمان و شمشير را از زمين خواهم شكست و ايشان را به امنيت خواهم خوابانيد).(19)
(آن گاه چشمان كوران بينا خواهد شد و گوشهاي ناشنوايان شنوا خواهد گرديد).(20)
از ديگر فوائد و خصوصيات عالم و زندگي پس از ظهور، آباد شدن زمين است؛ چنانچه آمده است:
(آبها در بيابان و نهرها در صحرا خواهد جوشيد و سراب به بركه و مكانهاي خشك به چشمه‌هاي آب مبدّل خواهد گرديد).(21)
در جاي ديگر به ظاهر شدن خزائن زمين و دستيابي بشر به معادن جديد و دست نخورده اشاره مي‌كند و مي‌گويد:
(و زمين ايشان از نقره و طلا پر شده و خزائن ايشان را انتهايي نيست).(22)
اَز ديگر فوائد و خصوصيات ظهور و زندگيِ بعد از آن مي‌توان به خدا پرست شدن و يك دل شدنِ مردم ااره كرد كه كنايه از رشد معنوي بسيار بالا دارد. چنانچه آمده است:
(زيرا كه در آن زمان، زبان پاك به امتّها باز خواهم داد تا جميع ايشان اسم (يَهُوه) را بخوانند و به يك دل او را عبادت نمايند).(23)
و بالاخره در موضعي ديگر صريحاً آمده است:
(در تمامي كوه مقدّسِ من ضرر و فسادي نخواهند كرد زيرا كه جهان از معرفت خداوند پر خواهد بود).(24)
بنابراين با توجه به آيات بي شماري كه در عهد عتيق (تورات) و كتابهاي معتبر يهوديان همچون تلمود آمده، استنباط مي‌گردد كه يهوديان همانند پيروان ديگر اديان آسماني در انتظار مصلح جهاني هستند و آمدن او را مساوي با عدالت و صلح تلقّي مي‌كنند و هر چند كه آمدن ماشيح را بيشتر در جهت تشكيل حكومت يهوديان و ارض موعود تفسير مي‌كنند كه با آمدنش پادشاهي قوم يهود بازگردانده مي‌شود، ليكن آنچه مورد توجه است، اصل اعتقاد به مصلح آخرالزمان است كه مورد توافق تمامي اديان ابراهيمي است و يهوديان نيز در اين امر اشتراك دارند.

منابع
(1)  اشعياه، فصل 60، آيه 19.
(2)  پسيقتا رباتي، 152 الف به نقل از گنجينه‌اي از تلمود، ص352.
(3)  هوشِيَع، فصل 3، آيه 5.
(4)  گنجينه‌اي از تلمود، ص352.
(5)  سنهدرين 97، الف و تلمود، ص354.
(6) تورات، اشعياه نبي، فصل 59، آيات 3-15.
(7)  تلمود، فصل 12، ماشيح، ص356.
(8)  تلمود، فصل 12، ماشيح، ص357؛ روش هشانا، 11 الف.
(9)  اشعياه، فصل 60، آيه 22.
(10) تلمود فصل 12، ص357 و سنهدرين، 98 الف.
(11) تلمود فصل 12، ص357 و سنهدرين، 97 الف.
(12)  يروشلمي، تعنيت 2، الف و تلمود فصل 12، ص357.
(13) تلمود فصل 12، ص356.
(14) كتاب مقدّس، سفر پيدايش، 14.
(15) ملاكي نبي، فصل 4، آيه 2.
(16) تورات، اشعياه نبي، فصل 11، آيات 4 و 5.
(17)  پيشين.
(18)  اشعياه، فصل 2، آيه 4.
(19)  هوشِيَع، فصل 2، آيه 18.
(20) تورات، اشعياه، فصل 35، آيه 5.
(21) تورات، اشعياه، فصل 35، آيه 6 و 7.
(22) تورات، اشعياه، فصل 2، آيه 7.
(23)  صِفَنْياه، فصل 3، آيه 9.
(24) تورات، اشعياه نبي، فصل 11، آيه 9.

نوشتن نظر

جستجو

اوقات شرعی